• طی حکمی از سوی وزیر جهاد کشاورزی ، جناب آقای مهندس سید رحیم سجادی به سمت "مجری طرح آبیاری دشت سیستان" منصوب شدند

طی حکمی از سوی وزیر جهاد کشاورزی جناب آقای مهندس سید رحیم سجادی به سمت “مجری طرح آبیاری دشت سیستان منصوب شدند.

طی حکمی از سوی وزیر جهاد کشاورزی جناب آقای مهندس سید رحیم سجادی به سمت “مجری طرح آبیاری دشت سیستان” منصوب شدند. جناب آقای مهندس محمد جواد صالحی نژاد مجری طرح پیشین نیز به

سمت ” مدیر عامل موسسه نصر ” منصوب گردیدند.جناب آقای مهندس سید رحیم سجادی معاون پیشین آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی بوده اند.

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید