• طی حکمی از سوی وزیر جهاد کشاورزی ، جناب آقای مهندس سید رحیم سجادی به سمت "مجری طرح آبیاری دشت سیستان" منصوب شدند

بازدید از روند اجرایی طرح بزرگ انتقال آب بالوله به ۴۶هزارهکتار از اراضی دشت سیستان با حضور آقایان مهندس جوادی معاون توسعه مدیریت و منابع و مهندس فتاح الجنان مدیر کل امور استانهای وزارت جهاد کشاورزی

باحضور آقای مهندس جوادی معاونت توسعه مدیریت و منابع وآقای مهندس فتاح الجنان مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان‌های وزارت جهادکشاورزی بهمراه آقای مهندس پیری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان وبلوچستان وجمعی از معاونین و مدیران ستادی سازمان ومجریان طرح
در جریان بازدید آقای مهندس صالحی مجری طرح آبرسانی دشت سیستان گفت:
این طرح بزرگ با ۸۵۰میلیون دلار اعتبار کل که سهم وزارت جهاد کشاورزی ۷۵۷میلیون دلاربوده که تاکنون۵۷۳میلیون دلار معادل ۱۹۴۲میلیارد تومان تخصیصی داشتیم در مجموع با ۶۶/۷ درصد پیشرفت فیزیکی در قالب ۲۰پروژه و۱۶ناحیه عمرانی و۲ایستگاه پمپاژ صلی و۲خط انتقال اصلی در محدوده ۵شهرستان حوزه سیستان با ۴هزار کیلومتر طول لوله گذاری به اقطار ۱۱۰میلیمتر تا۲هزارمیلیمتردر حال اجراست
وی افزود ۲۴۳۸نفربطور مستقیم در اجرای این پروژه مشغول فعالیت می‌باشند که ۷۹درصد آنان بومی منطقه می‌باشند.
آقای صالحی خاطر نشان ساخت برای اینکه مدیریت کار پس اجرا بعهده بهره برداران قرا ر گیرد در برنامه داریم ۲۰۷۷گروه هم آب در منطقه تشکیل دهیم که تاکنون ۱۹۵۵گروه هم آب شکل گرفته است
مجری طرح آبرسانی دشت سیستان گفت در حال حاضر از حدود ۴۰۵۴کیلومتر لوگذاری۲۵۱۰/۵کیلومتر معادل ۶۱/۹درصد لوله گذاری انجام شده و۵ایستگاه مستقل پمپاژ به اتمام رسیده و۹ایستگاه ثانویه دیگر با ۹۵درصد پیشرفت فیزیکی درحال اجراست و اجرای ایستگاه پمپاژ اصلی A با ۸۳/۵درصد و ایستگاه پمپاژ B با ۴۹/۵درصد در حال پیگیری است.

 

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید